Privacyverklaring

Privacyverklaring Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars op de Nederlandse markt. Het Verbond van Verzekeraars treedt namens de aangesloten verzekeraars op als gesprekspartner voor politiek, media en andere relevante nationale en internationale partijen. In deze privacyverklaring geven wij u informatie over hoe het Verbond van Verzekeraars omgaat met persoonsgegevens.

Wet- en regelgeving

Het Verbond van Verzekeraars houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat het Verbond van Verzekeraars in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in deze privacyverklaring;
 • niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de gestelde doeleinden;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze zal respecteren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Het Verbond van Verzekeraars verwerkt persoonsgegevens en is volgens artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een zogeheten Verwerkingsverantwoordelijke.

Contact

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Het Verbond van Verzekeraars
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
E-mail: privacy@verzekeraars.nl

Leeswijzer

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen van wie wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij dat doen, voor welk doel wij deze gebruiken en met wie wij deze gegevens delen. Deze privacyverklaring bevat daarnaast belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Wat voor u relevant is, hangt grotendeels af van de relatie die u met ons heeft. Wij hebben deze privacyverklaring daarom zodanig opgezet, dat u alleen die delen hoeft te lezen die voor u van belang zijn:

 1. Als u contactpersoon bent bij een van onze belanghebbenden, ons e-mailt of op andere wijze contact hebt met (medewerkers van) het Verbond van Verzekeraars, verwijzen wij u naar artikel 1 van deze privacyverklaring.
 2. Als u een van onze perscontacten bent, verwijzen wij u naar artikel 2 van deze privacyverklaring.
 3. Als u als nabestaande/belanghebbende wilt laten uitzoeken of er een levensverzekeringpolis (dit zijn ook uitvaartverzekeringen) bestond op het leven van een overledene of wanneer u zelf een polis heeft afgesloten en niet meer weet bij welke verzekeraar, verwijzen wij u naar artikel 3 van deze privacyverklaring.
 4. Als u onze website bezoekt, verwijzen wij u naar artikel 4 van deze privacyverklaring.
 5. Als u zich heeft aangemeld voor een activiteit of bijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars, verwijzen wij u naar artikel 5 van deze privacyverklaring.
 6. Als u een bezoeker bent van het kantoorpand van het Verbond van Verzekeraars, verwijzen wij u naar artikel 6 van deze privacyverklaring.
 7. Als u solliciteert of gesolliciteerd hebt naar een functie bij het Verbond van Verzekeraars, verwijzen wij u naar artikel 7 van deze privacyverklaring.
 8. Als u een bestuurder of medewerker van een van de (aspirant-)leden van het Verbond van Verzekeraars bent, verwijzen wij u naar artikel 8 van deze privacyverklaring.
 9. Als uw gegevens door een veiligheidsafdeling van een financiële instelling aan het Verbond van Verzekeraars zijn door gegeven, verwijzen wij u naar artikel 9 van deze privacyverklaring.
 10. Als uw gegevens door een verzekeraar in het kader van statistisch onderzoek gedeeld zijn met het Verbond, verwijzen u naar artikel 10 van deze privacyverklaring.

 

1. Als u contactpersoon bent van een van onze belanghebbenden, ons e-mailt of op andere wijze contact hebt met (medewerkers van) het Verbond van Verzekeraars

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?
Wij verwerken uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw e-mail, brief of andere communicatie. Wij gebruiken deze informatie om contact te onderhouden, uw e-mail, brief of andere communicatie te behandelen en daarop te reageren. De verwerkingsgrond is het gerechtvaardigd belang.

Te verwerken persoonsgegevens Doel
Naam (initialen) Juiste adressering van onze reactie op uw e-mailcontact
E-mailadres Het onderhouden van contact en het verzenden van nieuwsbrieven
Telefoonnummer (vast of mobiel) Onderhouden van contact
Geslacht Juiste wijze van aanspreken
Bedrijfs- of organisatienaam Juiste adressering
Inhoud van uw e-mail of brief of andere communicatie Het in behandeling nemen van uw verzoek en uw vraag te (laten) beantwoorden

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Afhankelijk van ons contact of uw vraag delen wij uw gegevens met derden, zoals met (een van) onze leden als uw vraag daar betrekking op heeft.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Afhankelijk van de aard van ons contact worden e-mails verzonden aan en door onze medewerkers tussen de twee en twintig jaar bewaard. Ze worden bewaard voor administratieve doeleinden en om de juridische positie van het Verbond van Verzekeraars of haar leden te waarborgen, uit te oefenen en te verdedigen in geval van vorderingen of geschillen.

2. Als u een van onze perscontacten bent

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?
Wij houden een bestand bij van onze perscontacten. Hiervoor maken wij gebruik van De Perslijst en ons eigen netwerk. De verwerkingsgrond is het gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens niet buiten het Verbond van Verzekeraars.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Elk jaar leggen wij een nieuw actueel bestand aan en wordt het voorgaande bestand voor de periode van één jaar gearchiveerd. Daarna worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en bevat het bestand alleen informatie over de persvragen die wij in het voorgaande jaar hebben ontvangen.

3. Als u als nabestaande/belanghebbende wilt laten uitzoeken of er een levensverzekeringpolis (dit zijn ook uitvaartverzekeringen) bestond op het leven van een overledene of wanneer u zelf een polis heeft afgesloten en niet meer weet bij welke verzekeraar

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?
Wij vragen u via het inschrijfformulier om een aantal gegevens om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Hierbij vragen wij uw toestemming om uw gegevens vast te leggen en door te geven aan de bij ons aangesloten verzekeraars. De verwerkingsgrond is ‘toestemming’. U kunt deze toestemming te allen tijde ook intrekken. Neemt u daarvoor contact met uw oorspronkelijke contactpersoon op, of stuur een e-mail naar privacy@verzekeraars.nl.

Te verwerken persoonsgegevens Doel
Naam, adres, e-mailadres, handtekening Identificatie
Doorgifte aan aangesloten verzekeraars
Informeren over resultaat zoekactie
Als u als aanvrager kind van de overledene bent:

 • een kopie van akte van overlijden;
 • een kopie van een document waaruit blijkt dat u een kind van de overledene bent. Dit kan een geboorteakte zijn, een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basisadministratie), een inschrijving in een trouwboekje, of een vermelding in een verklaring van erfrecht.
Identificatie erfgenaam
Als u als aanvrager partner van de overledene bent:

 • een kopie van de akte van overlijden;
 • een verklaring van erfrecht of een kopie van een samenlevingscontract.
Identificatie erfgenaam
Als u als aanvrager erfgenaam van de overledene bent (maar geen partner of kind) of belast bent met de afhandeling van de nalatenschap (executeur testamentair, notaris):

 • een kopie van de akte van overlijden;
 • een kopie van de verklaring van erfrecht;
 • een kopie van een volmacht, indien van toepassing.
Identificatie erfgenaam
Als u als aanvrager zelf de polishouder bent, of als u als curator of bewindvoerder bent aangesteld:

 • een scan van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • als u een door de rechtbank benoemde curator of bewindvoerder bent van de persoon van wie polissen moeten worden gezocht, moet u ook de beschikking van de rechtbank toevoegen.
Identificatie polishouder / curator of bewindvoerder

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens met de bij ons aangesloten verzekeraars. Op basis van de aangeleverde informatie zoeken verzekeraars in hun eigen administratie naar verzekeringen van u of op het leven van de overledene. Zij melden het Verbond van Verzekeraars of zij polissen hebben waarop de persoon de verzekerde is. Het Verbond van Verzekeraars meldt vervolgens aan u, de aanvrager, bij welke maatschappijen een polis op het leven van de overledene gevonden is. U benadert vervolgens zelf deze verzekeraar(s) en ontvangt de benodigde informatie van de verzekeraar(s).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van één jaar.

4. Als u onze website bezoekt en/of nieuwsbrieven van ons ontvangt

Wij respecteren de privacy van de bezoekers op onze websites (onder andere www.verzekeraars.nl en www.vanatotzekerheid.nl). Als u onze websites bezoekt, verzamelen wij generieke bezoekgegevens (geen persoonsgegevens) en het IP-adres. Onze website en nieuwsbrieven maken gebruik van cookies waarmee gegevens over uw bezoek worden verzameld, die onder andere worden gebruikt om onze nieuwsvoorziening doorlopend te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud ervan voor u relevant is. Als u aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen, afbeeldingen downloadt of klikt op een link, kunnen wij u identificeren. Dit houdt in dat wij kunnen zien of u onze nieuwsbrief opent. Als u dit niet wenst, kunt u zich laten uitschrijven voor onze nieuwsbrieven. Meer hierover leest u in onze cookieverklaring op onze websites. De verwerkingsgrond voor deze persoonsgegevens is ‘toestemming’.

5. Als u zich heeft aangemeld voor een activiteit of bijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars biedt opleidingen, bijeenkomsten en digitale kennisactiviteiten. Om u hierover te informeren, u uit te nodigen voor evenementen en contact te houden over uw opleidingsresultaten, worden uw persoonsgegevens opgenomen in ons relatiebeheersysteem.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?
Wij verzamelen informatie over u:

 • die u rechtstreeks zelf hebt gegeven, bijvoorbeeld gegevens die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft of aangeeft opleidingsinformatie te willen ontvangen;
 • uit andere bronnen, zoals uw werkgever die u bij ons aanmeldt voor een opleiding.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u relevante informatie te sturen en uit te nodigen voor bijeenkomsten, opleidingen en digitale kennisactiviteiten. Wij streven ernaar uitsluitend relevante nieuwsbrieven te verzenden en onze databank actueel te houden. Wij gebruiken de door u verstrekte informatie ook om een beter inzicht te krijgen in het profiel van de ontvangers van onze informatie en om onze dienstverlening te verbeteren. De verwerkingsgrond voor deze persoonsgegevens is ‘gerechtvaardigd belang’.

Hieronder staat schematisch weergegeven welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en voor welk doel.

Te verwerken persoonsgegevens Doel
Naam (initialen)*, geboortedatum en handtekening Adressering van onze uitnodigingen en zo nodig het opstellen van een correcte deelnemerslijst en tenaamstelling op een diploma of certificaat
Adres (zakelijk* en privé) Het opnemen van contact met u
Functie of beroep Juiste wijze van aanspreken, het afstemmen van onze nieuwsbrieven op u, het afstemmen van onze opleidingen op de juiste doelgroep
Titel(s)* Juiste wijze van aanspreken
E-mailadres* Het opnemen van contact en het verzenden van mailings
Telefoonnummer (vast en mobiel), faxnummer* Het opnemen van contact
Geslacht* Juiste wijze van aanspreken
Bedrijfs- of organisatienaam* Het vermelden van de naam van uw bedrijf of organisatie op uw naambadge en het bereiken van spreiding van deelnemende organisaties aan seminars
Foto*
(Alleen bij expliciete toestemming)
Het herkennen van u als persoon en het opnemen van de foto in ons programmaboekje
Het wel/niet openen van de nieuwsbrief of het wel/niet klikken op de daarin opgenomen links Analyse of en in hoeverre onze nieuwsbrieven worden gelezen en het verbeteren van onze (toekomstige) nieuwsbrieven
IP-adres en navigatie door de Webinar Verbeteren van onze Webinars
Uw eventuele beoordeling en feedback Evalueren en verbeteren van onze dienstverlening
Uw klacht en contactgegevens Het administreren van klachten conform het Keurmerk CRKBO

* Als u (gast)spreker/trainer bent voor het Verbond van Verzekeraars verwerken wij deze gegevens ook van u.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het kader van de hierboven genoemde doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder partijen die ons helpen bij het organiseren van evenementen en opleidingen en deelnemers aan de betreffende activiteit.

Wij zorgen ervoor dat indien nodig contractuele waarborgen worden genomen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens worden beschermd wanneer zij worden verstrekt aan derden. Wij gaan bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten aan met betrokken partijen, waarin beperkingen worden opgelegd voor het gebruik van uw persoonsgegevens en waarin verplichtingen zijn opgenomen met betrekking tot het beschermen en beveiligen van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren de hierboven genoemde persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer geïnteresseerd te zijn in onze diensten. Wij houden een historie van deelnemers en certificaten bij gedurende een periode van twee jaar, zodat u bijvoorbeeld desgewenst een nieuw certificaat van ons kunt ontvangen.

6. Als u een bezoeker bent van het kantoorpand van het Verbond van Verzekeraars

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?
Onze vestiging is voorzien van videobewaking. Dit betekent dat als u het kantoorpand van het Verbond van Verzekeraars bezoekt, u zichtbaar kunt zijn op onze camerabeelden. Wij maken gebruik van cameratoezicht om te voorkomen dat onbevoegden toegang verkrijgen tot onze vestiging, ter bescherming van onze (zakelijke) belangen, eigendommen en werknemers en om onregelmatigheden te onderzoeken en op te lossen. Waar nodig gebruiken wij de camerabeelden om onze (juridische) positie te waarborgen, te verdedigen en uit te oefenen in geval van een (gerechtelijke) procedure. Wij doen voor het gebruik van videobewaking een beroep op ons gerechtvaardigde belang onze vestigingen te beschermen tegen toegang door onbevoegden, met name gezien het feit dat op onze vestiging vertrouwelijke informatie wordt bewaard.Daarmee is de verwerkingsgrond voor deze persoonsgegevens het gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij hebben een deel van de bewaking uitbesteed aan een externe dienstverlener. Deze dienstverlener heeft toegang tot de camerabeelden. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de camera’s een misdrijf vastleggen, verstrekken wij, indien daartoe een (wettelijke) verplichting op ons rust, de camerabeelden aan de bevoegde autoriteiten en kunnen wij deze aanvoeren als bewijs in gerechtelijke procedures.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De camerabeelden worden 4 weken bewaard. Als in het kantoorpand van het Verbond van Verzekeraars onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, kunnen de beelden worden gebruikt om ons in staat te stellen deze onregelmatigheden te onderzoeken en op te lossen. Na 4 x 7 dagen worden de beelden automatisch gewist.

7. Als u solliciteert of gesolliciteerd hebt op een functie bij het Verbond van Verzekeraars

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?
De meeste van deze persoonsgegevens worden door uzelf aan ons verstrekt, zoals uw contactgegevens en uw curriculum vitae. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens over u opvragen bij andere partijen, zoals uitzendbureaus, headhunters of wervingsbureaus. Verder kunnen wij persoonsgegevens over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals social media. Hieronder staat vermeld welke persoonsgegevens wij van uzelf of van anderen kunnen verwerken en met welk doel:

Te verwerken persoonsgegevens Doel
Naam (initialen), adres (werk en privé), e‑mailadres, telefoonnummer (vast en mobiel) Identificatie, juiste wijze van aanspreken en behandelen van uw sollicitatie
Geslacht Juiste wijze van aanspreken
Opleiding, bekwaamheden, beroepservaring Het vaststellen of u geschikt bent voor en voldoet aan alle relevante eisen van de functie waarop u solliciteert en of u past in de bedrijfscultuur van het Verbond van Verzekeraars
Huidig salaris Het krijgen van een indicatie van het salaris dat wij u zouden kunnen bieden
Resultaten van persoonlijkheids- en IQ-test en andere tests als onderdeel van onze sollicitatie- en selectieprocedure Het vaststellen of u geschikt bent voor en voldoet aan alle relevante eisen van de functie waarop u solliciteert en of u past in de bedrijfscultuur van het Verbond van Verzekeraars

Wij verwerken deze persoonsgegevens om op verzoek van een betrokkene voorafgaand aan het aangaan van de arbeidsovereenkomst bepaalde stappen te kunnen nemen. Daarnaast hebben wij, gezien de aard van onze dienstverlening, een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken om er zeker van te zijn dat wij geschikte en integere werknemers aannemen. Ook verwerken wij deze gegevens voor het afhandelen van mogelijke klachten of vorderingen in verband met onze sollicitatie- en selectieprocedure.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij maken voor bepaalde onderdelen van de sollicitatie- en selectieprocedure gebruik van de diensten van externe dienstverleners (bijvoorbeeld voor het afnemen van tests of het deelnemen van medewerkers aan trainingen). Uw persoonsgegevens delen wij voor zover nodig met deze externe dienstverleners. Wij zorgen ervoor dat indien nodig contractuele waarborgen worden genomen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens worden beschermd wanneer zij worden verstrekt aan derden. Wij gaan bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten aan met betrokken partijen, waarin beperkingen worden opgelegd voor het gebruik van uw persoonsgegevens en waarin verplichtingen zijn opgenomen met betrekking tot het beschermen en beveiligen van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de sollicitatie- en selectieprocedure en gedurende een periode van maximaal vier weken na beëindiging daarvan. De verwerkingsgrond daarvoor is gerechtvaardigd belang. Op uw verzoek kunnen wij deze gegevens gedurende maximaal een jaar in bestand houden, voor mogelijke volgende vacatures. De verwerkingsgrond is in dat geval ‘toestemming’. Die toestemming kunt u ook intrekken. Neemt u daarvoor contact op met uw eerdere contactpersoon, of stuur een bericht naar privacy@verzekeraars.nl.

8. Als u een bestuurder of medewerker van een van de (aspirant-)leden van het Verbond van Verzekeraars bent

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?
(Aspirant-)leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun medewerkers aanmelden voor een account op het Verbondsnet. Wij verwerken deze persoonsgegevens om te voldoen aan onze doelstelling als vereniging. Bijvoorbeeld door u toegang te geven tot het Verbondsnet en onze informatievoorziening. De verwerkingsgrond is het gerechtvaardigd belang.

Te verwerken persoonsgegevens Doel
Naam, adres, e-mail en telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord voor het Verbondsnet Verstrekken onze nieuwsbrief en het verlenen van toegang tot informatie op het Verbondsnet; u wijzen op uitnodigingen voor onze bijeenkomsten en opleidingen en t.b.v. statistische doeleinden
Aanvullend voor Verbondsbestuurders:
Kopie ID** Het opnemen van uw gegevens in onze statuten en het aanmelden bij de KvK
Aanvullende gegevens zoals privégegevens en adres- en contactgegevens secretaresse Onderhouden van contact en versturen van uitnodigingen

** Wij vragen u om hierbij om niet relevante gegevens, zoals uw BSN-nummer en pasfoto, af te schermen

NB Als contactpersoon van een (aspirant-)lid kunt u ons persoonsgegevens verstrekken van een andere persoon dan uzelf, bijvoorbeeld van een nieuwe medewerker. In dat geval verzoeken wij u deze persoon een exemplaar van deze privacyverklaring te verstrekken en u ervan te vergewissen dat hij/zij deze privacyverklaring heeft gelezen en begrepen voordat u ons zijn/haar persoonsgegevens verstrekt.

Met wie delen wij deze persoonsgegevens?
Voor zover relevant delen wij uw zakelijke persoonsgegevens binnen het Verbond van Verzekeraars. Heeft u zitting in een van de gremia binnen of namens het Verbond van Verzekeraars, zoals een commissie of werkgroep, dan kunnen uw contactgegevens worden gedeeld met de andere commissie-/werkgroepleden. Uw gegevens worden dan ook opgenomen in vergaderstukken en -notulen. Bent u actief in een of meerdere besturen binnen het Verbond van Verzekeraars, dan wordt u in het kader hiervan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uw gegevens kunnen hiertoe eveneens worden gedeeld met onze notaris.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende uw lidmaatschap/dienstbetrekking bij een van onze leden. Vergaderstukken worden door ons bewaard voor een periode van 20 jaar.

9. Als uw gegevens door een veiligheidsafdeling van een verzekeraar aan het Verbond van Verzekeraars zijn doorgegeven

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?
Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, zet zich in om misbruik van verzekeringsproducten en -diensten te bestrijden en een effectieve fraudebeheersing te voeren. Vanuit haar rol als kennis- en coördinatiecentrum voor de verzekeringsbranche is het van belang dat in een vroeg stadium van een incidentonderzoek het CBV toegang heeft tot de hiervoor benodigde gegevens, waaronder de persoonsgegevens. De veiligheidsafdeling van een verzekeraar kan uw persoonsgegevens daarom doorgeven aan het CBV op grond van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Verwerkingsgrond voor deze gegevens is het gerechtvaardigd belang. Het Verbond van Verzekeraars beschikt over een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens volgens het PIFI.

Te verwerken persoonsgegevens Doel
Naam (initialen), adres (werk en privé), e‑mailadres, telefoonnummer (vast en mobiel) of faxnummer Identificatie en onderhouden contact
Financiële gegevens, strafrechtelijke gegevens, gegevens omtrent gezondheid, nationaliteit, beroep- of functie-informatie, beeld- en geluidsopnames Ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, daaronder begrepen (het geheel van) activiteiten: die (a) gericht zijn op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van financiële instellingen, hun cliënten en medewerkers en (b) op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen en/of overtreding van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen financiële instellingen, hun cliënten en medewerkers en (c) op gebruik van en deelname aan waarschuwingssystemen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens met Functionarissen Veiligheidszaken van (de organisatie van) de deelnemers aan het PIFI, politie en justitie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren, met inachtneming van het PIFI, de incidentinformatie maximaal acht jaar. Als de persoonsgegevens binnen acht jaar worden verwijderd door de verzekeraar, worden ze ook bij het CBV verwijderd.

10. Als uw gegevens door een verzekeraar in het kader van statistisch onderzoek aan het Verbond van Verzekeraars zijn doorgegeven

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?
Het Data Analytics Centre (DAC), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, zet zich in voor goede statistische ondersteuning van de product- en beleidsontwikkeling van individuele leden en/of van groepen van leden en van de beleidsvorming van het Verbond. Het DAC ontvangt hiertoe (persoons)gegevens van individuele leden van het Verbond, op grond waarvan statistieken worden aangelegd. Hierbij geldt strikte geheimhouding voor de verstrekte gegevens, de statistische analyse en de uitkomsten daarvan. De gegevens worden enkel binnen het DAC verwerkt en het is medewerkers van deze afdeling verboden op straffe van ontslag om gegevens te herleiden tot individuele personen. Verwerkingsgrond is de uitzondering in de AVG voor het aanleggen van statistiek (te vinden in artikelen 5:1 sub b en 9:2 sub j in combinatie met artikel 89).

Te verwerken persoonsgegevens Doel
Polisnummer, geboortedatum, schadedatum, geclaimd bedrag, postcodecijfers, geslacht, kenteken Aanleggen van statistiek ten behoeve van de verzekeringsbedrijfstak

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens met Functionarissen Veiligheidszaken van (de organisatie van) de deelnemers aan het PIFI, politie en justitie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren, met inachtneming van het PIFI, de incidentinformatie maximaal acht jaar. Als de persoonsgegevens binnen acht jaar worden verwijderd door de verzekeraar, worden ze ook bij het CBV verwijderd.

Passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging

Artikel 5 van de AVG verplicht het Verbond van Verzekeraars als verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. De wijze waarop (persoons)gegevens worden beveiligd is afhankelijk van het soort gegevens, de wijze van opslag en verwerking van deze gegevens alsmede de onderkende risico’s. Het Verbond van Verzekeraars heeft de beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne procedures. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Het Verbond van Verzekeraars maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Geheimhouding

Medewerkers van het Verbond van Verzekeraars zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van de persoonsgegevens. De medewerkers zijn bekend met de privacyvoorschriften en handelen daarnaar.

Uitwisseling gegevens uitsluitend binnen de EU

Bij uitbesteding van (delen van) de verwerking van persoonsgegevens doet het Verbond van Verzekeraars dit uitsluitend met derde partijen binnen de EU die minimaal voldoen aan de door het Verbond van Verzekeraars gehanteerde eisen en aan de vereisten die door de AVG worden gesteld, zoals het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen. Het Verbond van Verzekeraars sluit verwerkersovereenkomsten met verwerkers, conform hetgeen is bepaald in artikel 28, lid 3 onder a) van de AVG.

Uw rechten
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen om controle te krijgen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Specifiek heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om uw persoonsgegevens bij ons te wijzigen, indien deze incorrect of onvolledig zijn.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om ons te vragen minder gegevens van u te verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Het recht op vergetelheid, het recht om vergeten te worden wanneer wij bijvoorbeeld uw gegevens niet meer nodig hebben.
 • Het recht op dataportabiliteit, het recht om uw persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op duidelijke informatie. Dit is uw recht om duidelijk geïnformeerd te worden over wat wij met uw persoonsgegevens doen en waarom.

Wilt u een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarbij BSN-nummer en pasfoto zijn afgeschermd, sturen naar:

Het Verbond van Verzekeraars
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
E-mail: privacy@verzekeraars.nl

Wij stellen het op prijs wanneer u bij uw verzoek de achtergrond van uw verzoek aan ons meldt zodat wij u zo gericht mogelijk kunnen helpen. In het geval u om rectificatie van persoonsgegevens verzoekt, dient u aan te geven welke gegevens naar uw mening incorrect of onvolledig zijn en wat de juiste gegevens behoren te zijn. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk of in ieder geval binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Het Verbond van Verzekeraars is verplicht eventuele wijzigingen naar aanleiding van het rectificatieverzoek voor de persoonsgegevens, door te geven aan degenen aan wie zij de persoonsgegevens heeft verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

Mogelijk misbruik

Het is mogelijk dat u constateert dat een beveiligingslek heeft plaatsgevonden ten aanzien van persoonsgegevens die door het Verbond van Verzekeraars worden verwerkt of dat het vermoeden bestaat dat de beveiliging van persoonsgegevens niet op de juiste wijze door het Verbond van Verzekeraars is gewaarborgd. Om mogelijke schade te voorkomen, verzoeken wij degene die een dergelijk vermoeden heeft direct met het Verbond van Verzekeraars contact op te nemen. Het Verbond van Verzekeraars heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de AVG.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door het Verbond van Verzekeraars, dan kunt u contact met ons opnemen:

Het Verbond van Verzekeraars
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
E-mail: privacy@verzekeraars.nl

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Tot slot

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. De meest recente versie (v2301) is beschikbaar op onze website www.verzekeraars.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen in onze privacyverklaring stellen wij u via onze website hiervan op de hoogte.