Wat staat er over software in de Arbowet?

In de arboregelingen van de Arbowet staat dat software die wordt gebruikt bij beeldschermwerk moet voldoen aan ergonomische eisen.  Ten aanzien van afstemming op de gebruiker bepaalt de wet dat de software:

  • is aangepast aan de taak die werknemers uitvoeren;
  • makkelijk te gebruiken is en aan te passen is aan het niveau van de gebruiker.

Volledige tekst uit de Arbowet:

Arbowet

Artikel 5.3. Programmatuur
De programmatuur die wordt gebruikt bij het verrichten van beeldschermwerk voldoet aan ergonomische eisen, waarbij in ieder geval in acht wordt genomen dat:
a. de programmatuur is aangepast aan de te verrichten taak;
b. de programmatuur gemakkelijk te gebruiken en aan te passen is aan het kennis- en ervaringsniveau van de gebruiker;
c. er zonder medeweten van de gebruiker geen gebruik wordt gemaakt van een kwantitatief of kwalitatief controlemechanisme;
d. de systemen de gebruiker gegevens verschaffen over de werking ervan;
e. de systemen de informatie zichtbaar maken in een vorm en een tempo die zijn aangepast aan de gebruiker.

Toelichting: Ergonomische eisen voor hardware en software staan verwoord in de internationale norm ISO 9241 Ergonomics of human-system interaction.