Wat staat er over ongewenst gedrag in de Arbowet?

In de Arbowet staat dat de werkgever beleid moet voeren om te hoge psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en waar dat niet mogelijk is te beperken.

PSA bestaat volgens die wet uit de onderwerpen:

  • werkdruk;
  • agressie en geweld;
  • pesten;
  • seksuele intimidatie;
  • discriminatie.

Agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie bij elkaar noemen we ongewenst gedrag. In de memorie van toelichting van de wet is beschreven wat er precies onder ongewenst gedrag wordt verstaan.

Om PSA-beleid uit te voeren moeten werkgevers:

  • de risico’s beoordelen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • op basis van die risico’s maatregelen opnemen in het plan van aanpak;
  • de betrokken werknemers voorlichting en onderricht geven over die risico’s.

Uitgebreidere informatie over de eisen waaraan een PSA-beleid moet voldoen, staat in de brochure agressie en geweld van de Inspectie SZW. Het is ook mogelijk om een online zelfinspectie te doen en zo na te gaan of een bestaand beleid aan de kwaliteitsnormen voldoet.