Verhouding Arbocatalogus en RIE

Verzekerd van inspiratie en oplossingen die werken

De arbocatalogus is de ideale inspiratiebron voor het aanpakken van de risico’s die in de RI&E beschreven staan. Deze bron benutten is niet verplicht als andere maatregelen net zo’n goede bescherming bieden. Maar het scheelt wel veel werk. Ook is het een goede manier om na te gaan of zelf bedachte oplossingen afdoende zijn.

Wettelijke eisen
Iedere werkgever moet volgens de Arbowet in een RI&E de gezondheidsrisico’s in zijn onderneming in kaart brengen. Een bijbehorend plan van aanpak moet duidelijk maken hoe hij deze risico’s oplost of zoveel mogelijk vermindert. Voor een aantal onderwerpen is een verdiepende inventarisatie wettelijk voorgeschreven. De RI&E is pas afgerond als ook die verdiepende onderzoeken zijn uitgevoerd.Voor de onderwerpen van deze catalogus gaat het daarbij om werkdruk, ongewenst gedragen beeldschermwerk.Concreet wil dat zeggen dat als bij het opstellen van de RI&E een van deze onderwerpen in het geding is, de werkgever in het kader van het plan van aanpak maatregelen dient te ontwikkelen voor de beheersing van dit risico.Hierbij bekijkt de werkgever wat oorzaken zijn en op basis daarvan wat oplossingen kunnen zijn.

Digitale RI&E voor verzekeraars
Iedere verzekeraar kan kiezen hoe en met welke ondersteuning hij zijn RI&E uitvoert. Een RI&E is deels maatwerk. De arbodienst kan zorgen voor ondersteuning. Meestal beschikken deze dienst-verleners over – al dan niet op verzekeringsbedrijven toegespitste – model-RI&E’s. Op RIE.nl staat een gratis te gebruiken RI&E voor kantoren die goed is te gebruiken voor verzekeraars. Deze RI&E moet na gebruik nog wel getoetst worden door een gecertificeerd deskundige.

Arbocatalogus als inspiratiebron
De oplossingen in de arbocatalogus zijn bij het opstellen, beoordelen of aanvullen van dit plan van aanpak een ideale inspiratiebron:

  • ze zijn goed doordacht, bewezen effectief en direct toepasbaar in de praktijk, dat bespaart kosten en tijd;
  • het staat vast dat ze bij een goede toepassing voldoende bescherming geven voor de voornaamste risico’s in de sector en dat de Arbeidsinspectie ze accepteert, dat schept zekerheid;
  • ze vormen een kwaliteitsnorm omdat zelf ontwikkelde oplossingen minimaal hetzelfde beschermingsniveau moeten opleveren, dat biedt houvast.

Let op: de catalogus bevat alleen de voornaamste risico’s in de sector, individuele bedrijven kunnen daarnaast met andere knelpunten en gevaren te maken hebben. Het is verstandig om daar bij het opstellen van het plan van aanpak rekening mee te houden.

Inspiratie en zekerheid voor alle betrokkenen
Als de arbocatalogus inspiratiebron is bij het opstellen, beoordelen of aanvullen van het plan van aanpak, is iedereen verzekerd van inspiratie én van oplossingen die werken: