OR en bestuur

De arbocatalogus bevat oplossingen voor risico’s die voor de gehele verzekeringssector relevant zijn. Zo heeft ieder (zorg-)verzekeringsbedrijf de beschikking over een goede en betrouwbare basis voor het arbobeleid.

Maatwerkafspraken
De arbocatalogus is zo ingericht dat ondernemingsraden en bestuurders die maatwerk nastreven, samen nadere afspraken kunnen maken over het toepassen van de oplossingen. Hetzelfde geldt uiteraard voor de publiciteit die er in het bedrijf in kwestie aan wordt gegeven.

Op organisatieaanpak werkdruk staat overzichtelijk wat in het bedrijf zoal moet en kan gebeuren.

Betrouwbare basis
In beide gevallen hebben OR en bestuurder de garantie dat de basis van beleidsmaatregelen goed en betrouwbaar is. Dit betekent dat er efficiënt en constructief kan worden overlegd. Bijvoorbeeld over het opstellen, wijzigen of aanvullen van het plan van aanpak dat onderdeel uitmaakt van de voor iedere werkgever verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E): de catalogus is hiervoor een ideale inspiratiebron. Zo is iedereen verzekerd van gezond werk.

Per 1 juli 2017 stelt de arbowet dat de OR, preventiemedewerker arbodienstverlener en werkgever met elkaar moeten samenwerken. De oprichting van een commissie met vertegenwoordigers van deze partijen daarin is een goede oplossing.