Waarom?

In januari 2007 wijzigde de Arbowet. De nieuwe wet heeft tot doel meer maatwerk mogelijk te maken voor werkgevers en werknemers. De wetswijziging geeft werkgevers en werknemers echter ook meer verantwoordelijkheid voor het arbobeleid. In 2011 zijn de beleidsregels door de overheid ingetrokken. In deze catalogus zijn die ingetrokken beleidsregels verwerkt.

Taak overheid
De overheid richt zich zoveel mogelijk op doelvoorschriften: het niveau van bescherming dat bedrijven moeten bieden aan werknemers. Daarnaast stelt de overheid procesnormen. Hierin staan onderwerpen benoemd waarover geen concrete doelvoorschriften bestaan, maar waarvan de overheid wel vindt dat bedrijven daar beleid op moeten formuleren.

Rol sociale partners
Werkgevers en werknemers staan sindsdien voor de uitdaging nader invulling te geven aan de doelvoorschriften. Hiertoe hebben werkgever en werknemers in deze sector deze arbocatalogus opgesteld. Daarin staan diverse manieren beschreven waarop bedrijven kunnen voldoen aan de wettelijke eisen.

Bedrijven mogen afwijken van wat er in de arbocatalogus is opgenomen als ze kunnen aantonen dat het alternatief minimaal een gelijkwaardig gezondheidsniveau biedt.

Rol Inspectie SZW
De Inspectie SZW richt zich bij de handhaving primair op de doelvoorschriften en procesnormen. De door de sociale partners vastgestelde arbocatalogus fungeert hierbij als referentiekader. Blijkt uit monitoring dat een catalogus goed werkt, dan zal de Inspectie SZW terughoudend zijn met actief optreden. Branches die niet aan de slag zijn gegaan met een arbocatalogus kunnen juist rekenen op intensieve controles.