Wat staat er over werkdruk in de Arbowet?

In de Arbowet staat dat de werkgever beleid moet voeren om te hoge psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en waar dat niet mogelijk is te beperken.

PSA bestaat volgens die wet uit de onderwerpen:

  • werkdruk;
  • agressie en geweld;
  • pesten;
  • seksuele intimidatie;
  • discriminatie.

In de memorie van toelichting van de wet is beschreven wat er precies onder werkdruk wordt verstaan.

Om PSA-beleid uit te voeren moeten de werkgevers:

  • de risico’s beoordelen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • op basis van die risico’s maatregelen opnemen in het plan van aanpak;
  • de betrokken werknemers voorlichting en onderricht geven over die risico’s.