Beleid beeldschermwerk

Om gezond beeldschermwerk te realiseren, moet een organisatie de risico’s van werken met beeldschermen wegnemen of, als dit niet haalbaar is, zoveel mogelijk beperken. Een beleidsmatige aanpak beschrijft hoe alle betrokken partijen hier in een voor iedereen herkenbare cyclus aan werken.

Waarom?

Een goed doordacht beleid vormt een randvoorwaarde om gezond beeldschermwerk met succes te bevorderen en ongezond beeldschermwerk effectief aan te pakken. Zo’n beleid zorgt ervoor dat iedereen weet hoe de organisatie werk maakt van gezond beeldschermwerk en hoe hij hier zelf aan kan bijdragen. Dit voorkomt lukrake investeringen en acties. Ontwikkeling en implementatie van een beleid kosten tijd.

Wettelijke eisen

In de Arbowet staat dat de werkgever op het gebied van beeldschermwerk specifieke aandacht moet besteden aan fysieke belasting, psychische belasting en het gezichtsvermogen. Apparatuur, programmatuur (software), meubilair en werkomgeving bij beeldschermwerk moeten hierbij aan ergonomische eisen voldoen.
Om hier aandacht aan te besteden, moet de werkgever de risico’s beoordelen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en op basis hiervan maatregelen nemen. Verder hoort hij werknemers voorlichting en onderricht te geven over die risico’s. Werknemers horen daarnaast regelmatig de gelegenheid tot een oogonderzoek te krijgen. Waar nodig moet de werkgever een beeldschermbril verstrekken.
Werknemers zijn verplicht om hun beeldschermwerkplek op een gezonde manier te gebruiken en beeldschermwerk op gezette tijden af te wisselen met andersoortig werk of met een pauze.

Aanbevelingen

 • Een beleidsmatige aanpak is de praktische uitwerking van een eerder geformuleerde doelstelling op het gebied van (in dit geval) beeldschermwerk en geeft weer hoe het bedrijf systematisch dit doel wil bereiken. De wettelijke basis van de arbobeleidscyclus bestaat uit de RI&E en het bijhorende plan van aanpak. Bedrijven kunnen beeldschermwerk daarnaast opnemen in één of meer andere beleidscycli. Denk bijvoorbeeld aan een periodiek terugkerend onderzoek naar KANS of een inkoopbeleid voor meubilair of computers.
 • Basiskenmerken van een beleidscyclus voor gezond beeldschermwerk zijn:
  • inventarisatie van de risico’s;
  • beschrijving van te nemen maatregelen (hierbij vormen de maatregelen van de arbocatalogus een prima optie);
  • uitvoering van de gekozen maatregelen;
  • evaluatie van de genomen maatregelen;
  • periodieke herhaling van de voorgaande stappen.
 • Een gezamenlijk geformuleerde doelstelling versterkt het draagvlak voor en de acceptatie van het beleid. Steun van het hogere en lijnmanagement voor het beoogde beleid heeft een actievere inzet tot gevolg.

Tips

Voor Arboprofessionals

 • Maak duidelijke keuzes in het beleid: selecteer aandachtspunten die bij het aanpakken van ongezond beeldschermwerk voorrang krijgen. De uitdaging is daarbij te zorgen voor een bronaanpak in plaats van een dweilaanpak. En natuurlijk om daarbij de grootste risico’s het eerst aan te pakken.

Voor leidinggevenden

 • Kijk in de teamaanpak beeldschermwerk in hoeverre de doelstellingen en het beleid handen en voeten hebben gekregen in jouw team. Zijn er hiaten of vragen, neem dan contact op met de arboprofessional in jouw organisatie.

Voor werknemers

 • Kijk in de individuele aanpak beeldschermwerk wat jij kunt doen om het beleid te vertalen naar jouw werksituatie. Is iets je niet duidelijk of heb je vragen, stel die dan aan je leidinggevende.