Voorlichting over beeldschermwerk

Een goed ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is belangrijk om gezond te kunnen werken. Net als een goed gebruik van die werkplek. Voorlichting en training helpen bij het inrichten en instellen van de werkplek, het gebruik van de hulpmiddelen en de bewustwording van de noodzaak ervan.

Waarom?

Goede voorlichting geeft werknemers beter inzicht in de risico’s van beeldschermwerk en mogelijkheden om die te beperken. Zo kunnen ze hun werkplek gemakkelijker gezond instellen en gebruiken. Voorlichting geven en ontvangen kosten allebei tijd.

Deze eisen stelt de wet

Leidinggevenden horen hun werknemers doeltreffend voor te lichten over de gezondheidsrisico´s van beeldschermwerk en nemen maatregelen om deze risico´s te voorkomen of te beperken. Ook hebben zij de plicht om werknemers erop aan te spreken als die het geleerde niet uitvoeren. De werknemers zijn op hun beurt verplicht om deel te nemen aan de voorlichting en hun beeldschermwerkplek op de daar geleerde wijze te gebruiken.

Dat houdt het volgende in

 • Alle werknemers die regelmatig beeldschermwerk doen, volgen de voorlichting die de werkgever aanbiedt over gezond werken met een beeldscherm.
 • De voorlichting is afgestemd op de specifieke omstandigheden van de betrokken werknemers.
 • De werkgever herhaalt de voorlichting regelmatig en evalueert het effect ervan.
 • Leidinggevenden spreken werknemers die op een ongezonde manier hun werkplek gebruiken hierop aan. Leidinggevende en werknemer maken hierbij afspraken over hoe de werknemer gezond kan werken en van wie hij deskundige ondersteuning en instructie kan krijgen als dat nodig is.

Dit zijn goede aanvullingen

Een goede training gaat in op de volgende vragen:

 • Waar en in welke mate komen RSI/CANS en oogvermoeidheid voor?
 • Hoe ontstaat RSI/CANS?
 • Hoe is RSI/CANS te voorkomen?
 • Welke maatregelen kan de leidinggevende nemen?
 • Welke maatregelen kunnen werknemers nemen?
 • Hoe is de werkplek op kantoor, bij thuis werken en bij onderweg goed in te stellen?
 • Waar kan de werknemer hulp krijgen bij problemen?
 • Wat kan de werknemer van de organisatie verwachten als hij zijn thuiswerkplek gezond wil inrichten?

De voorlichting en trainingen zijn op verschillende manieren uit te voeren.

 • Groepsvoorlichting: door een presentatie of demonstratie zien werknemers hoe zij de werkplek kunnen inrichten, instellen en gebruiken.
 • Individuele voorlichting: laat een werkplekconsulent (Preventiemedewerker Gezond Beeldschermwerk of extern deskundige) de werknemer bezoeken, ter plekke voorlichting geven en werknemers helpen hun werkplek optimaal in te stellen. Het kan ook vraag gestuurd door het instellen van een ergonomisch spreekuur. Hierbij neemt een adviseur met de werknemer vragen en problemen door. Naar aanleiding hiervan kan de adviseur de werkplek juist instellen en aanwijzingen geven voor het werkgedrag.
 • Of maak gebruik van de digitale voorlichting instructie over werkplekinstelling. Deze is ook geschikt om de werkplek thuis of elders gezond te gebruiken.
 • Training of instructie: leer werknemers apps en software over gezond werken goed in te stellen en te gebruiken.
 • Een combinatie van bovenstaande manieren is uiteraard ook mogelijk.

Praktische tips

Onderstaande tips kunnen helpen om de effectiviteit van voorlichting en training te vergroten.

Voor leidinggevenden

 • Voorlichting heeft tot doel dat werknemers waar nodig hun gedrag duurzaam veranderen. Maar dat gaat vaak niet vanzelf. Denk aan deze speerpunten bij gedragsverandering, zodat voorlichting ook echt resultaat heeft.
 • Laat na de voorlichting en training de ergonoom, arboadviseur of Preventiewerknemer Gezond Beeldschermwerk een rondgang maken. Hij kan resterende vragen beantwoorden en helpen bij het juist instellen en gebruiken van de werkplek. De training en voorlichting hebben een veel groter effect op werknemers als ze de voordelen op de eigen werkplek ervaren, dan wanneer ze erover lezen in een folder.
 • Spreek werknemers die hun vaste of flexwerkplek na voorlichting op een ongezonde manier gebruiken hierop aan. Spreek af hoe de werknemer het in het vervolg moet doen en van wie hij deskundige ondersteuning en instructie kan krijgen als dat nodig is. Controleer op nakoming van de afspraken.
 • Grijp bij herhaald ongezond werken steviger in. Geef een formele waarschuwing en maak duidelijk dat bij een volgende overtreding sancties volgen. Leg die ook werkelijk op als dit niet helpt. Maak hierbij gebruik van het sanctiebeleid van het bedrijf.
 • Vraag ook eens aan de werknemer of het hem thuis en onderweg lukt op een gezonde manier beeldschermwerk te doen.
 • Geef zelf het goede voorbeeld als het gaat over gezond beeldschermwerk.

Extra info en gerelateerde oplossingen

 • Bij een goed arbobeleid staan voorlichting en training niet op zichzelf. Een combinatie met ergonomische werkplekinrichting is aan te raden. Werknemers beschikken dan ook over de juiste werkplek en hulpmiddelen.
 • Plaats tips over een ergonomisch ingerichte werkplek op intranet of verwijs naar de arbocatalogus op www.gezondverbond.nl.