Omgaan met targets

Veel verzekeringsbedrijven werken met kwalitatieve en kwantitatieve targets. Dit helpt werknemers om op een planmatige manier de organisatiedoelen na te streven en voor ogen te krijgen wat er de komende periode van hen wordt verwacht. Om ongezonde werkdruk te voorkomen moeten targets wel realistisch zijn. Dit betekent concreet dat ze afgestemd worden op de aanwezige kennis, beschikbare tijd en vaardigheden. Realistische targets leveren zowel een uitdagende werksituatie als een gezonde werkdruk op.

Waarom?

Naarmate targets realistischer zijn, neemt de kans op ongezonde werkdruk en daarmee verzuim af. Realistische targets beperken het aantal onverwachte aanpassingen achteraf en bevorderen een goede verstandhouding. Werknemers voelen zich uitgedaagd en demotivatie, onrust en ongeïnteresseerdheid krijgen minder kans. Realistische targets afspreken vergt tijd en aandacht.

Wettelijke eisen

De leidinggevende voert binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid een beleid dat is gericht op het voorkomen van te hoge werkdruk. Als voorkomen niet mogelijk is, streeft de leidinggevende ernaar werkdrukproblemen zoveel mogelijk te beperken.

Aanbevelingen

 • Targets zijn SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden):
  • specifiek wil zeggen dat een target duidelijk en concreet omschreven is. De target beschrijft een waarneembare actie, gedrag of resultaat, dat in een getal, bedrag, of percentage zijn uitgedrukt;
  • meetbaar wil zeggen dat er een methode of procedure voorhanden is die vaststelt, in welke mate het doel op een bepaald moment is bereikt;
  • acceptabel wil zeggen dat er draagvlak voor de target is en dat betrokkenen zich verbinden aan de target;
  • realiseerbaar wil zeggen dat de target met aanvaardbare inspanning uitvoerbaar is. Dit betekent dat werknemers de target binnen de reguliere werktijd moet kunnen halen en daarbij rekening houdt met overhead, zoals overleg en opleidingen;
  • tijdgebonden wil zeggen dat het duidelijk is op welk moment het de ambitie is om de target uitgevoerd te hebben.
 • Targets bevatten indien mogelijk zowel kwalitatieve (bijvoorbeeld klanttevredenheid) als kwantitatieve elementen (bijvoorbeeld omzet). Als targets te eenzijdig zijn gericht op kwantiteit, kan dat tot gevolg hebben dat de kwaliteit van de dienstverlening afneemt en klanten op termijn naar een concurrent gaan.
 • Als blijkt dat werknemers targets redelijkerwijs niet kunnen halen, is het te overwegen tussentijds de targets aan te passen.
 • Te behalen targets worden periodiek (bijvoorbeeld eens per jaar) vastgesteld.
 • Individuele targets zijn waar mogelijk afgestemd op de mate van functiebeheersing en de ontwikkeling, ervaring en competenties van werknemers.
 • Bij teamtargets houdt de organisatie zo veel mogelijk rekening met personeelsverloop en de tijd die nodig is voor het inwerken van nieuw personeel.
 • Targets hebben het grootste draagvlak als ze in onderlinge afstemming afgesproken worden.

Tips

Voor or´en:

Maak afspraken met de bestuurder over de voorwaarden waaronder targets worden afgesproken in relatie tot het voorkomen van ongezond hoge werkdruk.

Extra info

Bij het werken met targets is het van belang dat de leidinggevende zorgt voor voldoende regelmogelijkheden binnen het team en afzonderlijke functies. Zie de oplossing regelmogelijkheden werknemers.

Voor een teamtarget is goede samenwerking in het team een belangrijke voorwaarde. Kijk hiervoor ook eens naar de oplossing effectief samenwerken en de oplossing eenduidige verwachtingen.