Begeleiding nieuwe werknemers

Nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Belangrijke elementen van goed inwerken zijn een inwerkprogramma, mentoren of coaches en opleidingen. Wie hier voldoende aandacht aan besteedt, zorgt ervoor dat werknemers sneller productief zijn en hun werk effectiever uitvoeren.

Waarom?

Werknemers die goed ingewerkt zijn, zijn sneller inzetbaar, maken minder fouten en ervaren minder ongezonde werkdruk. Ook collega’s ervaren hierdoor minder werkdruk. Inwerken kost wel tijd en moeite.

Wettelijke eisen

De leidinggevende organiseert het werk zodanig dat hiervan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Hij voert hierbij een specifiek beleid ter voorkoming van te hoge werkdruk. Als voorkomen niet mogelijk is, richt de leidinggevende zich op beperking van deze problematiek. Verder zorgt de leidinggevende voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de werknemers. Hierbij houdt hij rekening met hun bekwaamheden.

Aanbevelingen

 • Maak voor iedere nieuwe werknemer een inwerkplan dat tussendoor en/of aan het eind van het inwerktraject voorziet in een gesprek met de leidinggevende. Dit gesprek moet duidelijk maken over welke kennis en vaardigheden de nieuwe werknemer al beschikt, op welke terreinen hij nog begeleiding nodig heeft en of er nog onduidelijkheden zijn.
 • Zorg dat er in de inwerkperiode een ervaren werknemer beschikbaar is die de werknemer ondersteunt bij de uitvoering van het inwerkprogramma.

Tips

Maak werk van inwerken: Iedereen begrijpt dat goed inwerken belangrijk is en voordelen heeft. Toch gaat het te vaak mis door de waan van de dag en een gebrek aan concrete afspraken over het inwerkprogramma. Een nieuwe werknemer kan niet zichzelf inwerken. Hij kan hooguit vragen om hulp als hij ergens tegenaan loopt.

Voor leidinggevenden

 • Maak bij wijze van eerste stap een collega verantwoordelijk voor het inwerken. Kies een collega die dit kan, wil en er tijd voor vrij kan maken.
 • Zorg voor een inwerkplan waarbij de werknemer stap voor stap kennis maakt met het bedrijf en de werkzaamheden. Let daarbij op het volgende:
  • houd rekening met achtergrond en ervaring van de werknemer;
  • het inwerkplan hoeft een nieuwe werknemer niet zover op te leiden dat hij voldoet aan alle eisen die de functie stelt. Dit kan ook stapsgewijs gebeuren, waarbij de werknemer over een langere termijn in zijn functie groeit;
 • Vraag regelmatig hoe de voortgang van het inwerkplan is: zowel aan de nieuwe werknemer als aan de collega die hem inwerkt.

Gouden tips

 • Behandel de nieuwe werknemer als een nieuwe klant. Zorg bijvoorbeeld voor een schone werkplek, bloemetje en persoonlijke ontvangst.
 • Lees ook eens vier tips om een nieuwe werknemer een perfecte start te geven op zijn eerste werkdag.
 • Informeer anderen: stel collega’s op de hoogte van de komst van de nieuwe werknemer en wat hij gaat doen.
 • Ga uit van de stelregel dat niets vanzelfsprekend is. Wat als ‘normaal’ wordt ervaren, kan voor een nieuwe werknemer uit een andere bedrijfscultuur volledig nieuw zijn. Informeer hem over de regels en gewoontes.
 • Zorg voor een mentor/vraagbaak voor de nieuwe werknemer.
 • Stel een inwerkplan op en maak daar iemand verantwoordelijk voor.
 • Zorg voor een duidelijke afsluiting van de introductie (bijvoorbeeld aan het einde van de proeftijd) en controleer op dat moment of er voor de uitvoering van het werk nog knelpunten of onduidelijkheden zijn. Ga ook na of de wederzijdse verwachtingen nog met elkaar overeenkomen.

Extra info