Werkdrukmonitor voor het team

De werkdrukmonitor is een stappenplan waarmee een team op gestructureerde wijze de oorzaken van ongezond hoge werkdruk in een team analyseert. Aansluitend op deze inventarisatie wordt in het team een plan opgesteld om te hoge werkdruk te verminderen.

Plus en min

+
De werkdrukmonitor brengt de werkdruk binnen een team snel en goed in kaart. De uitkomsten maken het mogelijk om ongezonde werkdruk gericht te verminderen. Om de werkdrukmonitor uit te voeren is tijd nodig.
 

De kans is kleiner dat werknemers uitvallen en dat het team in een negatieve spiraal terechtkomt.

 

Voor de uitvoering van de oplossingen is een investering in tijd en soms ook geld noodzakelijk.

 

Naarmate het beter lukt de werkdruk in een team gezond te houden, zijn de werknemers die er deel van uit maken productiever.

 

Is er ondersteuning of advies van externe deskundigen nodig? Dan zijn hier ook kosten aan verbonden.

 

Vermindering van ongezond hoge werkdruk leidt ook tot een betere sfeer en een hogere kwaliteit van het werk.

Wettelijke eisen

De leidinggevende organiseert het werk zodanig dat hiervan geen nadelige invloed uitgaat naar de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Hij voert hierbij een specifiek beleid ter voorkoming van te hoge werkdruk. Als voorkomen niet mogelijk is, richt de leidinggevende zich op beperking van deze problematiek. Verder zorgt de leidinggevende voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de werknemers. Hierbij houdt hij rekening met hun bekwaamheden.

Aanbevelingen

Een goed bedrijfsbeleid tegen werkdruk is alleen mogelijk als op het niveau van afdelingen en teams aandacht is voor een goede balans tussen belasting en belastbaarheid. Bij een gestructureerde aanpak van ongezonde werkdruk

 • nemen leidinggevenden stresssignalen serieus en beschouwen ze die als een teken dat verbetering nodig is;
 • vormen stresssignalen aanleiding om een gestructureerde analyse uit te voeren de werkdrukmonitor;
 • gebruiken werknemers de mogelijkheden om zelf verbeteringen in gang te zetten, bijvoorbeeld met een individuele werkdrukanalyse.

Tips

Voor werknemers

 • Kaart signalen over een te hoge werkdruk tijdig aan bij een leidinggevende, wacht niet tot ziekte of uitval in zicht komt. Kijk om zicht te krijgen op de individuele werkdruk ook eens naar de individuele werkdrukanalyse.
 • Beschouw regelmatig overwerken, pauzes overslaan en belangrijke zaken steeds uitstellen niet als normale aspecten van het werk, maar als signalen van ongezond hoge werkdruk.

Voor leidinggevenden

 • Gebruik ter inspiratie de ‘voorbeelden van maatregelen voor teams’.
 • Ga na of achterstanden in het werk mogelijk zijn ontstaan door te hoge werkdruk.
 • Wees alert op een ‘ploeterige’ sfeer binnen het team.
 • Beschouw het ontstaan van kleine en/of grote conflicten op de afdeling als een mogelijk signaal van te hoge werkdruk.
 • Let op signalen van klanten die kunnen wijzen op te hoge werkdruk, zoals klachten over te lange doorlooptijden of fouten.
 • Neem werknemers serieus als ze aangeven dat het werk hen boven het hoofd groeit.
 • Houd in de gaten of werknemers niet te vaak overwerken.
 • Beschouw uitval door overwerktheid als een signaal dat er dringend iets moet veranderen.
 • Zijn diverse van de bovengenoemde signalen op de afdeling aanwezig, ga er dan vanuit dat er sprake is van een werkdrukprobleem.
 • Schakel deskundige ondersteuning in bij het aanpakken van ongezonde werkdruk in je team.
 • Naast het verminderen van te hoge werkdruk is het ook goed tegelijk aandacht te geven aan het vergroten van werkplezier.
 • In het boekje Aanpak van werkdruk voor managers krijgen managers op de volgende vragen antwoord.
  • Is er op de afdeling sprake van ongezonde werkdruk?
  • Wat is werkdruk nu eigenlijk?
  • Wat is een goede manier om ongezonde werkdruk aan te pakken?

Extra info

 • Vormt de werkdruk een steeds terugkerend probleem, dan is het goed om de regelmogelijkheden of duurzaamheid van de functies onder de loep te nemen.
 • Een gerichte training kan een team ook verder helpen in de aanpak van te hoge werkdruk. Denk bijvoorbeeld aan trainingen die zijn gericht op het verbeteren van projectmatig werken, communicatie, samenwerking, of teamontwikkeling.
 • Loopt één teamlid te stressen terwijl de rest fluitend zijn klussen klaart? Dan kan een individuele werkdrukanalyse helpen of de oplossing taakverdeling het evenwicht herstellen.
 • Wil je werkdruk eens op een andere manier aanpakken? Kijk dan naar één van de spellen voor minder werkdruk en meer werkplezier.