Individuele aanpak werkdruk

Wat kan een werknemer doen om ongezonde werkdruk aan te pakken. En wat kan een leidinggevende of caoch/begeleider doen om een individuele medewerker te ondersteunen in zijn aanpak naar minder ongezonde werkdruk en meer werkplezier.

Een individuele aanpak brengt de oorzaken van ongezonde werkdruk in kaart. En geeft oplossingen om energievreters te verminderen en energiegevers te vergroten.

Waarom? 

Bij goede toepassing van de tips vermindert de werkdruk en nemen stressklachten af. Hierdoor vermindert de kans op verzuim en zijn werknemers productiever. Het toepassen van een individuele aanpak kost tijd en kan kosten met zich meebrengen.

Wettelijke eisen

Binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid voert de werkgever een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Psychosociale arbeidsbelasting bestaat uit ongewenst gedrag en werkdruk. De werkgever licht werknemers doeltreffend voor over de risico’s waaraan zij bloot staan en de maatregelen die zijn genomen om deze risico’s te voorkomen of te beperken.

De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede) de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast;

Aanbevelingen

Een goede aanpak van individuele werkdruk voldoet aan de volgende kenmerken en stappen:

 • Werknemers krijgen de ruimte om knelpunten ten aanzien van werkdruk kenbaar te maken aan de leidinggevende; werknemers en leidinggevende gaan samen na wat de oorzaken voor de knelpunten zijn.
 • In onderling overleg worden maatregelen genomen om de werkdruk naar een gezond niveau terug te brengen; als werknemer en leidinggevende onderling niet tot oplossingen komen, is het mogelijk een derde – een deskundige zoals de bedrijfsarts of de bedrijfsmaatschappelijk werker of een werknemer personeelszaken/HR – in te schakelen.

Voorwaarde voor het inschakelen van een deskundige is dat werknemer en leidinggevende het onderling eens zijn over de aard van de ondersteuning.

Tips

Voor werknemers

Onderstaande tips kan je verwerken in  je eigen 10-stappenplan  naar minder ongezonde werkdruk en meer werkplezier.

 1. Breng eerst in kaart hoe hoog je werkdruk is en wat de oorzaken zijn. Bijvoorbeeld door sneltest van FNV over de hoogte van je werkdruk of de  vragenlijst oorzaken van FNV .Kijk ook naar de andere kant van werkdruk, je werkplezier. Je kunt hiervoor de checklist energiegevers en energievreters gebruiken.
 2. Kijk dan eens naar je signalen. Hoe herken je ongezonde werkdruk bij jezelf? Je kan ook met een burn-out test kijken in hoeverre je een risico loopt op een burnout.
 3. Waarom wil je minder werkdruk en meer werkplezier? Waar gaat het je in helpen?
 4. Bedenk oplossingen om energievreters te verminderen. Ter inspiratie hieronder een aantal suggesties:
  • Maak juist bij grote drukte een goede planning voor de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Kijk ook eens naar de serie praktische tips.
  • Pieker je veel? Lees de ‘stop met piekeren tips’ van het Fonds Psychische Gezondheid.
  • Ervaar je werkdruk doordat je de ordening en planning op je werk lastig vindt, dan kan een training time management helpen om zo effectief en efficiënt mogelijk met je tijd om te leren gaan. Maak voor een goed langetermijneffect aansluitend wel afspraken met je leidinggevende om beter om te gaan met je tijd.
  • Ervaar je werkdruk doordat je moeite hebt met voor jezelf opkomen en grenzen aangeven en bewaken, dan kan een training of coaching over assertiviteit goed helpen. Op leren.nl staan 10 cursussen persoonlijke effectiviteit, die kunnen helpen werkdruk te herkennen en verminderen. Van ‘burn-out herkennen en voorkomen’, via ‘grip op je e-mail’ tot ‘timemanagement’.
  • Kijk ook eens in de 99 oplossingen tegen werkstress of daar oplossingen tussen staan die jij in je werk kan toepassen.
 5. Zijn er ook energievreters die je niet kan beïnvloeden?
  Zo ja, lukt het je die te aanvaarden en los te laten? De rust te vinden om het niet veranderbare te aanvaarden, in andere woorden ‘loslaten waar je je al tijden druk over maakt, wat energie vreet, maar waar je geen invloed op hebt of krijgt’. Echt aanvaarden en loslaten klinkt makkelijk, maar is best nog wel lastig. Wil je het wel, maar lukt het niet, heb het er dan eens over met anderen die dat wel lukt.
 6. Werk ook aan wat wel goed gaat. Wat je aandacht geeft groeit. Kijk welke energiegevers je meer aandacht kan geven en of er energiegevers zijn die je toe kan voegen. In de maatregel werkplezier vergroten staat een aantal suggesties.
 7. Zorg dat je je energie-batterij voldoende opgeladen  is en blijft. Vooral als je door je werk oververmoeid raakt is het belangrijk hier voldoende aandacht aan te besteden.
 8. Bespreek je oplossingen met je leidinggevende. En wellicht zijn er ook anderen die je kunnen helpen bij het verminderen van je energievreters, vergroten van je energiegevers en opladen van je energiebatterij. Een collega of is er wellicht een coach in je bedrijf? Pas waar nodig je plan aan op basis van die gesprekken.
 9. Wat ga je wanneer doen. Door je acties in volgorde van uitvoer te zetten is de kans groter dat je ze ook echt gaat doen.

Zet de bovenstaande 10stappen in een overzichtelijk plan.

NB: heb je veel stressklachten door het werk of ben je oververmoeid door je werk? Maak dan een afspraak met de bedrijfsarts van de arbodienst.

Voor leidinggevenden

 • Als leidinggevende dien je een beleid te voeren gericht op voorkomen en verminderen van ongezonde werkdruk. In de teamaanpak staat beschreven hoe je dat op teamniveau kan doen. Tevens dien je als leidinggevenden binne de mogelijkheden die er zijn de inhoud van het werk zodanig aaan te passen dat de werknemer goede arbeidsomstandigheden (waaronder werkdruk) ervaart. En in deze maatregel lees je hoe je dat op individueel niveau kan doen.
 • Wijs werknemers op het stappenplan hierboven, zodat ze zelf hun ongezonde werkdruk in kaart kunnen brengen en een plan kunnen maken. Ga daarna met ze in gesprek over het plan.
 • Doet een werknemer die het echt nodig heeft niets hiermee, vraag hem dan wat hij nodig heeft om met het stappenplan aan de gang te gaan. Wellicht dat hij de hulp van iemand hierbij nodig heeft.
 • Loopt één teamlid te stressen terwijl de rest fluitend zijn klussen klaart? Dan kan een individuele aanpak helpen of de oplossing taakverdeling het evenwicht herstellen.

Extra info

 • Kijk ook eens naar stress herkennen en bespreekbaar maken en werk en privé in balans
 • Heeft de stress te maken met een gebrek aan regelmogelijkheden? Praat eens over de mogelijkheden om de regelmogelijkheden te vergroten en de duurzaamheid van de functie te verbeteren.
 • Een andere invalshoek is om te kijken naar je inzetbaarheid. Inzetbaarheid is het vermogen om werk te kunnen (blijven) verrichten dat op de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Het gaat in feite om het productief, gemotiveerd en op een gezonde manier kúnnen en wíllen blijven werken binnen of buiten de organisatie. Op de site Verzeker je inzet van het Verbond van Verzekeraars staat een test die inzicht geeft in jouw inzetbaarheid.