Verbetercheck Werkdruk voor leidinggevenden

Hebben jij en je team voldoende zicht op de oorzaken en mogelijke oplossingen voor te hoge werkdruk?

De werkdrukmonitor is een stappenplan waarmee je als team op gestructureerde wijze de oorzaken van ongezond hoge werkdruk in je team analyseert. Aansluitend op deze inventarisatie wordt in je team een plan opgesteld om te hoge werkdruk te verminderen.

Ga naar de oplossing Werkdrukmonitor voor het team

Hebben individuele werknemers die te maken hebben met te hoge werkdruk voldoende zicht op de oorzaken daarvan?

Een individuele werkdrukanalyse brengt de oorzaken van ongezond hoge werkdruk in kaart. Een analyse geeft aan of je een knelpunt ervaart. Deze oplossing levert je dan een aantal tips op die kunnen zorgen dat deze werkdruk geen stressklachten veroorzaakt.

Ga naar de oplossing Individuele werkdrukanalyse

Bieden de functies in je team voldoende variatie volgens de volgende criteria?
- Er is een mix van makkelijke en moeilijke taken;
- De functies bevatten naast uitvoerende ook voorbereidende en ondersteunende taken.

Duurzame functies zijn uitdagender en leuker en verhogen de betrokkenheid, klantvriendelijkheid en productiviteit. Bovendien vormen ze een goede basis voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Daarnaast helpen duurzame functies een hoge werkdruk en RSI/CANS op de lange termijn te voorkomen.

Ga naar de oplossing Duurzame functies

Is het werk op jouw afdeling, ten aanzien van zowel hoeveelheid als moeilijkheid, gelijkmatig over de werknemers verdeeld?

Bij een goede taakverdeling is het werk gelijkmatig verdeeld over de werknemers. Dit geldt zowel voor de hoeveelheid werk en de moeilijkheidsgraad van het werk als voor de afwisseling van taken.

Ga naar de oplossing Evenwichtige taakverdeling

Hebben de werknemers in je team voldoende mogelijkheden om:
- problemen op te lossen?
- hulp in te schakelen?
- zelf te kiezen voor een eigen werkvolgorde?
- zelf te bepalen hoe het werk wordt uitgevoerd?

Onder regelmogelijkheden verstaan we de speelruimte en bevoegdheden die je hebt om het werk zelf in te delen en problemen op te lossen. In het algemeen geldt: hoe meer regelmogelijkheden, hoe meer mogelijkheden er zijn om ongezonde werkstress en RSI/CANS te voorkomen.

Ga naar de oplossing Regelmogelijkheden werknemers

Is de software waar je team mee werkt gebruiksvriendelijk?

Software is vaak nog gebruiksvriendelijker te maken. Bij het in kaart brengen van mogelijkheden voor verbetering kan gebruik worden gemaakt van checklisten, instrumenten en advies van deskundigen. Op basis van de informatie die dit oplevert zijn gestructureerde verbeteringen mogelijk.

Ga naar de oplossing Beoordeling gebruiksvriendelijkheid software

Worden de tijdelijke inleenkrachten die je team komen versterken voldoende ingewerkt, aangestuurd en begeleid?

Tijdelijke inleenkrachten worden ingezet voor het opvangen van piekdrukte, maar ook om de bezetting tijdelijk op het gewenste niveau te krijgen. Voor een effectieve inzet moeten ze goed worden ingewerkt, aangestuurd en begeleid.

Ga naar de oplossing Begeleiding tijdelijke inleenkrachten

Is het voor werknemers op jouw afdeling duidelijk genoeg wat er van hen wordt verwacht?

Als er eenduidigheid is op een afdeling, weet iedereen waar hij aan toe is en wat er van hem wordt verwacht. Eenduidigheid begint met het verduidelijken van verwachtingen. Dit voorkomt teleurstellingen en zorgt ervoor dat iedereen weet waar hij aan toe is.

Ga naar de oplossing Eenduidige verwachtingen

Is het werk op jouw afdeling zodanig georganiseerd dat verstoringen en onverwachte werkzaamheden die de werkdruk verhogen niet of nauwelijks voorkomen?

Piekbelasting ontstaat bij werken onder grote tijdsdruk. De oorzaak ligt in verstoringen en onverwachte schommelingen in de werkhoeveelheid, de bezetting, of bij diensten die altijd voor een bepaalde deadline af moeten zijn.

Ga naar de oplossing Piekbelasting onder controle

Worden nieuwe werknemers in je team goed ingewerkt en begeleid?

Nieuwe werknemers die goed worden ingewerkt en begeleid, verwerven sneller de kennis, vaardigheden en ervaringen die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Wie hier voldoende aandacht aan besteedt, zorgt ervoor dat werknemers sneller productief zijn en hun werk effectiever uitvoeren.

Ga naar de oplossing Begeleiding nieuwe werknemers

Is het werkoverleg op je afdeling goed georganiseerd?

Werkoverleg bestaat uit regelmatig overleg over het werk op een afdeling tussen leidinggevende en werknemers. Effectief en efficiënt werkoverleg leidt in relatief weinig tijd tot de beoogde resultaten. Dit vergt een goede voorbereiding, uitvoering en afhandeling van het overleg.

Ga naar de oplossing Effectief werkoverleg

Wordt er goed samengewerkt binnen je team?

Goed samenwerken is van doorslaggevend belang voor het behalen van de gewenste resultaten bij werk waar meerdere personen bij betrokken zijn. Als je het werk goed op elkaar afstemt, elkaar ondersteunt en werk van elkaar overneemt, neemt de werkdruk vaak fors af. Tegelijk werkt je team effectiever en efficiënter toe naar het gemeenschappelijke resultaat.

Ga naar de oplossing Effectief samenwerken

Heb je als leidinggevende bij het aansturen van je team aandacht voor zowel taakgericht leidinggeven (sturing door planning, organiseren en controleren) als mensgericht leidinggeven (ondersteuning door luisteren, coachen, advies geven en ondersteunen)?

Goed samenwerken is van doorslaggevend belang voor het behalen van de gewenste resultaten bij werk waar meerdere personen bij betrokken zijn. Als je het werk goed op elkaar afstemt, elkaar ondersteunt en werk van elkaar overneemt, neemt de werkdruk vaak fors af. Tegelijk werkt je team effectiever en efficiënter toe naar het gemeenschappelijke resultaat.

Ga naar de oplossing Effectief samenwerken

Zijn de targets die jij, je team en de individuele werknemers nastreven realistisch?

Werken met kwalitatieve en kwantitatieve targets helpt je om op een planmatige manier de organisatiedoelen na te streven en voor ogen te krijgen wat er de komende periode van je wordt verwacht. Deze targets moeten wel realistisch zijn. Dit betekent concreet dat ze afgestemd worden op je aanwezige kennis, beschikbare tijd en vaardigheden.

Ga naar de oplossing Omgaan met targets

Zijn de hoeveelheid werk en het aantal aanwezige personeelsleden op je afdeling met elkaar in evenwicht?

Werken op basis van een planning die niet realistisch is, kan ongezonde werkdruk en op de lange duur ook RSI/CANS veroorzaken. In een realistische planning is de hoeveelheid werk afgestemd op de beschikbare personeelscapaciteit. De planning houdt rekening met de beschikbare competenties en persoonlijke eigenschappen van werknemers.

Ga naar de oplossing Planning

Zijn de werkprocessen op jouw afdeling efficiënt georganiseerd, zodat er geen tijd wordt verspild?

Bij inefficiënt werken verspil je onnodig veel tijd en energie en ervaar je een extra hoge werkdruk. Door nutteloze stappen en taken te verwijderen en processen te stroomlijnen kun je je efficiëntie verhogen en je werkdruk verminderen.

Ga naar de oplossing Efficiënt werken

Gebruiken jij en de mensen in je team regelmatig sneltoetsen (in plaats van de muis)?

Sneltoetsen zijn toetscombinaties op het toetsenbord waarmee functies in de software verkort worden geactiveerd. Door sneltoetsen te gebruiken, zijn minder handelingen nodig en kun je sneller werken. Ook is deze manier van werken fysiek minder belastend dan werken met de muis.

Ga naar de oplossing Gebruik van sneltoetsen

Hebben jij en je team voldoende kennis over werkdruk (wat is werkdruk, hoe uit het zich en hoe vaak komt het voor)?

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van plekken met ongezond hoge werkdruk.

Ga naar de oplossing Meten = weten (werkdruk)

Herkennen jij en je werknemers signalen van ongezonde werkdruk bij collega’s en weet je dan ook hoe je een gesprek daarover aan kan gaan?

Wie signalen van ongezonde werkdruk tijdig herkent en bespreekbaar maakt, kan veel ellende voorkomen. Die signalen zijn namelijk een bekende voorloper van verzuim. Het is dus zaak om de diverse signalen goed te leren herkennen. Vervolgens is het van belang om ze op de juiste manier te bespreken. Ga naar de oplossing Stress herkennen en bespreekbaar maken

Weten jij en je medewerkers hoe ze werkplezier toe kunnen voegen aan het werk en hoe belangrijk dat is?

Mag werken ook leuk zijn? En kun je het leuker maken? Sommige dingen in het werk kosten energie en andere dingen leveren juist energie op. De balans tussen energiegevers en energievreters bepaalt of werknemers werkplezier ervaren.

Ga naar de oplossing Werkplezier vergroten

Hebben jij en je medewerkers een goede balans tussen werk en privé?

Werk en privé lopen tegenwoordig steeds meer in elkaar over. Hoe hoger de werkdruk, hoe lastiger het is om daar privé geen last van te hebben. Door een goede werkplek thuis, een gezonde balans tussen werk en privézaken en goede afspraken over verlof zijn werk en privé in balans te krijgen en te houden.

Ga naar de oplossing Werk en privé in balans

Is er op jouw afdeling sprake van een reorganisatie die het welbevinden van de medewerkers negatief kan beïnvloeden?

Er is op jouw afdeling sprake van een reorganisatie die je welbevinden negatief beïnvloed.
Ga naar de oplossing Gezond reorganiseren